Blog

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg kunne i sin beretning, oplyse at den tidligere lukkede boring 1. nu igen er oppe at køre. Boringen har været lukket ned i ca. 10 år, efter at der blev konstateret BAM i den.

Arbejdet med at etablere ringforbindelse, mellem Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup vandværker, er nu i gang. Forbindelsen skal sikre at de 3 værker kan hjælpe hinanden, i tilfælde af nedbrud eller forurening et af stederne.

Vandværket har i 2019 fået een ny forbruger.

Der er i 2019 udpumpet 72883 m3. vand.

Kasserer Esper Nørremark, kunne i sin beretning oplyse at der er værdier i Sjørup vandværk for 1219563,14 kr. Årets resultat blev -110758,90 kr., hvilket skyldes ret store udgifter til opstart af boring 1, og etablering af den nye ringforbindelse.

På valg til bestyrelsen var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg.

Pbv. Bestyrelsen

Generalforsamling.

Vi er nu nået frem til den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes d. 26 Februar 2020 Kl. 19.00, som sædvanlig i Sjørup Forsamlingshus, hvor vandværket vil være vært med et par stykker smørrebrød, indkøbt i den lokale brugs.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

På valg er Børge Rosborg og Bent Jensen.

 

Aflæsning af vandmåler.

Så er det igen tid til at aflæse vandmåleren. Bestyrelsen uddeler i dagene omkring 1. Dec. kortene. Aflæsningen skal indsendes senest 15. Dec. 2019.

Det fremgår af aflæsnings kortet hvilke 3 muligheder man har for indsendelse.

Mvh. Bestyrelsen

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning fortælle, at vandværket arbejder på at sammenkoble Vridsted, Kjeldbjerg og Sjørup Vandværker, så man har mulighed for at hjælpe hinanden, i tilfælde af problemer på et af værkerne. Projektet er endnu kun i en opstarts face, idet man i øjeblikket indhenter priser på arbejdet.

Vi har i efteråret lavet en ny prøvepumpning på Boring 1, og efterfølgende fået taget vandprøver, der viste at alt var ok. Planen er at man vil bruge boring 1 igen, og drosle boringen i skoven ned. Boring 1 blev for år tilbage lukket ned, grundet fund af BAM i vandet.

Der blev udpumpet 76981m3 hvilket er en stigning på 10 %.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at vandværket havde en egenkapital pr. 31-12-18 på 1061645,76 kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende, når der er blevet brugt 282533,76 kr. på vedligehold af ledning i Vroue i 2018.

På valg til bestyrelsen var Claus Clausen og Ole Johannesen. Claus Clausen valgte at træde ud af bestyrelsen. Han afløses af Nikolaj Stræde. Ole Johannesen modtog genvalg.

Som suppleanter valgtes Carsten Nielsen og Bruno Skaarup.