Blog

Aflæsning af Vandmåler

Det er nu igen ved at være tid til aflæsning af vandmåler.

Aflæsningen kan foretages i perioden fra 11 Dec. 2017 til 17 Dec. 2017.

Det fremgår af udsendte aflæsningskort, hvilke muligheder der er for indsendelse.

Mvh. Bestyrelsen.

Ny hjemmeside.

Pga. servernedbrud, hvor Sjørup Vandværks hjemmeside var placeret, var vandværket nødsaget til at flytte siden til anden server. Dette bevirkede at den gamle side ikke kunne fungere mere. Vandværket valgte at få oprettet ny hjemmeside i mere moderne design og lettere brugerflade. Den nye side kan anvendes på såvel mobiltelefon og tablets.

Afholdt generalforsamling

Sjørup 8. marts 2017


Sjørup Vandværk har netop afholdt sin ordinære generalforsamling.

Formand Børge Rosborg,kunne i sin beretning, oplyse at værket har fået installeret ny SRO anlæg, samt 2 nye pumper. Dette har bevirket et fald i el-forbruget, så den nu er på ca. 0,4 kw. pr oppumpet m3 vand.

Vandværket har pumpet 67665 m3 vand ud til brugerne, hvilket er et lille fald ifh. til året før.

Man har besluttet at renovere ledningen på Amstrupvej i Vroue i 2017.

Børge Rosborg takkede Jens P. Dahl for 26 års arbejde i bestyrelsen. Jens P. Dahl forlod bestyrelsen, da han er flyttet fra byen. Som afløser valgtes Ole Johannesen. På valg var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg.

Kasserer Claus Clausen kunne oplyse at værkets egenkapital ultimo 2016 var på 1133359 Kr. hvilket er et fald på ca. 100000Kr ifh. til året før. Dette skyldes investeringen i det nye SRO anlæg.

Mvh. Bestyrelsen.

Nyheder og referater før 2017

Sjørup 13. december 2016

Måleraflæsning

Alle brugere af Sjørup Vandværk, skulle gerne modtage aflæsnings kort i disse dage. Aflæsningen skal være indsendt senest 18/12 2016. Det fremgår af kortet hvilke muligheder for indsendelse der er.

Mvh. Bestyrelsen

Sjørup 9. marts 2016

Afholdt Generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling. Formand Børge Rosborg, indledte mødet med at udtale mindeord, over afdøde vandværkspasser Hans Gregersen.

Børge Rosborg, kunne i sin beretning oplyse at der var oppumpet 70379 M3 i 2015, hvilket var 2811 M3 mindre end året før.

Udskiftning af vandmålere er nu færdig, og i den forbindelse vil bestyrelsen opfordre til at brugerne selv med mellemrum kontrollerer deres nye målere, for at sikre at de kører som de skal.

Kasserer Claus Clausen kunne i sin beretning oplyse at Sjørup Vandværk råder over aktiver for 1379183,70 Kr. i alt.

På valg til bestyrelsen var Claus Clausen og Jens P. Dahl, der begge modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Kristian Toft og Leo Hansen.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 4. marts 2016

Uregelmæssig vandforsyning.

Grundet udskiftning af el tavle på Sjørup Vandværk, kan der tirsdag den 8 marts 2016 forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen denne dag. Bestyrelsen og reparatøren vil tilstræbe mindst mulig gene for forbrugerne.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 31. januar 2016

Nyt SRO anlæg.

Sjørup Vandværk er i øjeblikket i gang med en større investering. Der bliver monteret SRO anlæg og ny eltavle på værket. Grunden til investeringen, er at vandværkerne er blevet påbudt flere og flere kontrolfunktioner på driften, og at man nu kommer til at kunne kontrollere disse ved hjælp af det nye anlæg, ved hjælp af PC`er. Endvidere var det 22 år gamle eltavle ved at være nedslidt. Investeringen forventes at koste 350000 Kr.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 31. januar 2016

Generalforsamling

Sjørup Vandværk afholder sin årlige generalforsamling den 8 Marts 2016 Kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Sjørup Forsamlingshus. På valg til bestyrelsen er Claus Clausen og Jens P. Dahl.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 13. december 2015

Måleraflæsning 

Vi er nu igen nået til december, og efter et stille år på vandværket, er tiden kommet til at aflæse vandmåleren. Alle skulle gerne modtage aflæsnings kortet i disse dage. Som sædvanlig er det muligt at indsende oplysningen på 3 måder, der alle fremgår af kortet. Aflæsningen skal være indsendt senest 20 Dec. 2015.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul, og et godt nytår.

Sjørup 8. marts 2015

Dødsfald

Sjørup Vandværks mangeårige vandværkspasser Hans Gregersen, er afgået ved døden. Hans Gregersen var i flere perioder en del af bestyrelsen i Sjørup Vandværk. I 1992 overtog Hans Gregersen jobbet som vandværkspasser. Jobbet blev udført med stor interesse, om det gjaldt sommerens græsslåning og pleje af udendørs arealer, eller når Hans vaskede klinkegulvene på værket i brun sæbe. Hans havde sin helt egen måde at gøre tingene på. Alt skulle bare være i orden, og det var det.

Hans fulgte ivrigt med i alt der foregik i Sjørup, men vandværket var hans helt store interesse, og ikke mange meter vandrør er gravet ned uden Hans medvirken.

Sjørup Vandværk skylder Hans en stor tak, for hans store indsats til gavn for vandværket.

Æret være Hans Gregersens minde.

Sjørup 6. Marts 2015

Afholdt generalforsamling.

Sjørup Vandværk, har netop afholdt sin årlige generalforsamling. Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning oplyse, at der var kommet een ny forbruger til i 2014. Værket har udpumpet 71016m3 i 2014, hvilket er lidt mindre end året før.

Vandværket har haft een fra bestyrelsen, på såkaldt vandværkspasser kursus, hvilket er blevet et lovkrav. Kasserer Claus Clausen, kunne i sin beretning oplyse at samlede aktiver udgør 1334059,60 kr.

På valg til bestyrelsen var Esper Nørremark, der modtog genvalg.Som suppleanter valgtes Kristian Toft og Leo Hansen.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 15. februar 2015

GENERALFORSAMLING

Sjørup Vandværk, afholder 5 Marts 2015 Kl. 19.00, sin årlige generalforsamling. Mødet holdes som altid, i Sjørup Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 11. december 2014

Tid til måleraflæsning.

Alle forbrugere under Sjørup Vandværk ,skulle gerne modtage aflæsningskort i disse dage. Aflæsningen skal indsendes senest 21 Dec. 2014. Som sædvanlig er der 3 måder at indberette aflæsningen på, de fremgår af det modtagne kort.

Bestyrelsen ønsker alle brugere en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Sjørup 21. august 2014

Sjørup Vandværk, er nu gået i gang med udskiftningen af forbrugernes vandmålere. Udskiftningen vil foregå løbende hen over sensommeren.

Mvh. Bestyrelsen

Sjørup 5. marts 2014.

Afholdt Generalforsamling

Sjørup vandværk har netop afholdt, sin årlige generalforsamling. Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning oplyse at 2013, havde været et særdeles roligt år for værket. Kun en styring til en pumpe var blevet skiftet. Vandværket har fået een ny bruger i 2013. Kasserer Claus Clausen kunne under sin aflæggelse af regnskabet, oplyse at vandværket havde haft en likviditetsforøgelse på 343453,42  kr.,og har aktiver for 1406106,20 kr. incl. bygninger.

Bestyrelsen foreslog en nedsættelse af vandprisen med 0,25 kr.pr.m3 Forslaget blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Kristian Toft og Leo Hansen.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 15. februar 2014

Generalforsamling.

Sjørup Vandværk afholder sin årlige generalforsamling, d. 4 Marts Kl. 19.00 i Sjørup Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen. 

Sjørup 15. december 2013

Måleraflæsning.

Det er nu igen tid til den årlige måleraflæsning. Alle skulle gerne modtage aflæsningskort, i disse dage. Aflæsningengen, kan i lighed med tidligere, indsendes på tre forskellige måder. Alle tre muligheder, fremgår af aflæsningskortet. Aflæsningen skal være indsendt senest 22 Dec 2013.

Vandværket ønsker alle forbrugere Glædelig Jul og Godt Nytår.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 27. februar 2013

Afholdt Generalforsamling.

Sjørup Vandværk, har netop afholdt sin årlige generalforsamling. Formand Børge Rosborg, kunne oplyse at året 2012, havde været et roligt år for værket, uden større rep. Endvidere kunne han oplyse, at der nu var sat hegn om kildepladsen i skoven.

I 2013 vil værket udskifte 1/3 af vandmålere ved forbrugerne, så alle vil være skiftet, over en 3 årig periode. Ved den nye vandforsyningsplan, som Viborg Kommune arbejder på, er Sjørup Vandværk blevet et såkaldt A vandværk.

Kasserer Claus Clausen, kunne oplyse at vandværket i 2012, har haft en likviditetsforøgelse på 139302 kr., og ved udgangen af året en kassebeholdning på 902176 kr. På den baggrund foreslog bestyrelsen, en nedsættelse af m3 prisen med 25 øre. Forslaget blev godkendt.

På valg til bestyrelsen var Jens P. Dahl og Claus Clausen,der begge blev genvalgt. Som supp. valgtes Kristian Toft og Leo Hansen.

Revisorer blev Britt Eriksen og Holger Pedersen.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 6. februar 2013

Generalforsamling.     

Sjørup Vandværk afholder sin årlige generalforsamling tirsdag d. 26 Feb. 2013 Kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Sjørup Forsamlingshus. Dagsorden i følge vedtægterne. Vedtægterne kan ses, ved at klikke på linket, på forsiden af hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 15. juni 2012

Vandprøver

Vandværket har netop fået taget de lovpligtige vandprøver. Resultatet kan ses ved at klikke på menupunktet vandprøver på forsiden af hjemmesiden.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 29. marts 2012

Konstituering.

Bestyrelsen for Sjørup Vandværk har netop afholdt første møde, for at konstituere sig. Formand er fortsat Børge Rosborg, kasserer er Claus Clausen, sekretær er Esper Nørremark, og som noget nyt, blev der valgt en næstformand, så bestyrelsen har et backup, ved evt. sygdom og ferier. Valgt blev Bent Jensen. Bestyrelsen består derudover af Jens P. Dahl.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 22. februar 2012

Afholdt generalforsamling.

Sjørup vandværk har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

Formand Børge Rosborg, kunne i sin beretning fortælle om et roligt år for vandværket. Vandværket har fået 1 ny forbruger. Vandforbruget har været faldende, idet der er udpumpet 72806m3, hvilket er 1969m3 mindre end sidste år. Vandværket har fået nyt tag på rentvandstanken, efter at en vandprøve viste coliforme bakterier i vandet. Problemet viste sig at stamme fra en lille revne i taget, hvor der var trængt regnvand ind.

Kasserer Claus Clausen var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, men havde sendt regnskabet, som Børge Rosborg læste op. Regnskabet viste en balance på 1008668,50 kr., og en egenkapital på 763343,50kr.

På valg til bestyrelsen var Ole Johannesen, der ikke ønskede genvalg. Valgt blev Esper Nørremark.

Suppleanter blev Kristian Toft og Leo Hansen.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 8. februar 2012

Generalforsamling.

Sjørup Vandværk afholder generalforsamling i Sjørup Forsamlingshus tirsdag d. 21 Februar Kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 11. december 2011

Aflæsning af vandmålere.

Alle skulle gerne pt. have modtaget deres aflæsningskort, for året 2011. Som noget nyt, kan man nu indberette forbruget over nettet, men man kan dog stadig indsende kortet. Det hele fremgår af aflæsningskortet. Fristen er 18 DEC. 2011.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 14. november 2011

Problemet løst.

Ved vandprøve udtaget 10 Nov. 2011, kunne vi konstatere at problemet med coliforme bakterier er løst.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 23. oktober 2011

Coliforme bakterier.

Ved de netop udtagne vandprøver, er der konstateret Coliforme bakterier,i vandet fra Sjørup Vandværk. Prøven viste 1 MPN. pr 100 Ml. Grænseværdien er 0 MPN pr 100 Ml. I praksis må der være op til 20 MPN. pr 100 Ml, inden embedslægen skrider ind med kogepåbud.

Bestyrelsen har ivæksat opklaring af årsagen, og i den forbindelse, blev der konstateret en lille, meget lille utæthed i tagpapdækningen på rentvandsbeholderen. Bestyrelsen har derfor fået et tagfirma til at brænde 2 lag nyt pap på beholderen. Der vil blive udtaget nye vandprøver snarest.

Coliforme bakterier stammer som hovedregel fra overfladevand, så vi håber problemet er løst.

Coliforme bakterier, er ikke at forveksle med E coli.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 28. juli 2011

Ved en beklagelig fejl, har vores revisor indberettet forkerte data til PBS, vedr. opkrævning af 2 halvårs rate.

Fejlen er rettet, og man bedes derfor se bort fra udsendte PBS, da der vil blive udsendt en ny.

Venlig hilsen bestyrelsen.

Sjørup 23. februar 2011

Afholdt Generalforsamling 2011.

Sjørup Vandværk har d. 22 Feb. afholdt sin årlige generalforsamling. Formand Børge Rosborg kunne i sin beretning oplyse, at vandværket har fået 4 nye forbrugere i 2010. Vandværket har udpumpet 74775m3 vand i det forløbne år.

Formanden kunne også fortælle de fremmødte, at værket har haft meget store udgifter i 2010, ved etablering af vandforsyning fra skoven. Claus Clausen kunne i den forbindelse oplyse, at udgiften samlet beløb sig til 797235,89Kr. Claus Clausen kunne oplyse at kassebeholdningen pt. er ca. 400000Kr. hvilket bestyrelsen betragter som tilfredsstillende, da vandværket nu ikke kan se de store udgifter i nærmeste fremtid.

Generalforsamlingen vedtog nye priser på vand, og tilslutninger, da en stigning i priserne er nødvendige, for igen at oparbejde en solid kassebeholdning.

På valg til bestyrelsen var Børge Rosborg og Bent Jensen, der begge modtog genvalg. Som suppleanter valgtes Leo Jensen og Kristian Toft.

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 22. januar 2011

Generalforsamling.

Sjørup Vandværk afholder ordinær generalforsamling d. 22.Feb.2011 kl.19.00 i Sjørup Forsamlingshus. Mød op og hør om vores nye vandforsyning fra skoven.     

Mvh. Bestyrelsen.

Sjørup 8. december 2010

Aflæsning af vandmålere.

Alle forbrugere skulle gerne have modtaget aflæsningskort pt. Vi gør opmærksom på at aflæsningskortet skal indsendes senest 20. december 2010. På forhånd tak.   

Mvh. Bestyrelsen.    

Sjørup 12. november 2010

Nye Vandpriser

Bestyrelsen har på møde fastsat de nye vandpriser for 2011.

Fastafgift 475. Kr. Forbrug under 400m3 2,75 Kr. Over 400 m3 2,50 Kr. 

Stigningen skal ses i lyset af de store udgifter, værket har været igennem det seneste år, og for igen at bringe kassebeholdningen op på et acceptabelt niveau.

Mvh. Bestyrelsen.                                          

Sjørup 31. oktober 2010

Ombygning færdig

Arbejdet med at etablere vandforsyning fra skoven, er nu endelig tilendebragt.

Efter nogle hårde måneder, og en del ekstra arbejde, forsyner Sjørup Vandværk sine brugere fra den nye boring i Sjørup Skov. Vandværket pumper ca. 75% af det daglige forbrug op fra den nye boring.

Vi kan nu igen glæde os over at forsyningssikkerheden, er helt i top, efter en periode hvor vi kun har haft een boring at trække på. Prisen for det store arbejde er endnu ikke helt på plads, da der mangler enkelte regninger at komme ind, men tilbudene vi har indhentet ser ud til at holde. Lidt uforudsete arbejder er der dog kommet, blandt andet sad bundventilen i rentvandstanken fast da Silhorko, skulle afprøve skyllerøret til de nye trykbeholdere. Det bevirkede at tanken skulle tømmes, hvilket blev gjort om natten, for at brugerne blev generet mindst muligt. Da tanken var tømt for vand, benyttede vi lejligheden til at få den højtryksrenset og “støvsuget”, så den er helt ren for urenheder.

Mvh. Bestyrelsen.